NVO Adria odrzala prvi od tri seminara predvidjenih u projektu..

U okviru projekta "ZNANJEM PROTIV PREDRASUDA I DO INKLUZIJE OSOBA SA INVALIDITETOM" koje je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava NVO "ADRIA" je kao nosilac projekta sa "Društvom roditelja djece sa posebnim potrebama" kao partnerom održala prvi od tri seminara predviđenih u projektu. Cilj seminara je motivacija, informisanje, senzibilizacija učesnika seminara da upoznaju prava I obaveze OSI I da se nađi načini i mogućnosti aktivnog uklučivanja u zajednicu osoba sa smetnjama u razvoju sa poštovanjem prava jednakih mogućnosti za sve. Trener na seminari je bila Miluša Žugić a kotrener Marina Martinović. Otvaranju seminara je, na naše veliko zadovoljstvo, prisustvovala gosp. Aleksandra Popović ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Seminaru su prisustvovale i predstavnice JU Centra za profesionalnu rehabilitaciju iz Podgorice.