Projekti

Realizovani projekti

Do sada smo radili niz projekata vezanih za OSI na svim nivoima, od opštinskog i regionalnog značaja vezanih za promociju i afirmaciju OSI, kako samostalno tako i u partnerstvu sa institucijama (UNICEF, SAVE THE CHILDREN, OOCK BAR, CARITAS BAR, LOKALNa SAMOUPRAVA, IRD, ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE, OPŠTINA BAR, DRUGE NVO (UMHCG; CRNVO itd...)
 
• Jedni smo od osnivača Mreže za edukaciju i razvoj servisa podrške za OSI (MERSP) i Udruženja OSI (osobe sa invaliditetom) na republičkom nivou.
• Takodje, osnivači smo i članovi Inkluzivne mreže .
• Kao osnivač i predsjednik NVO bila sam na mnogim seminarima organiziovanim od strane UNICEF-a; SAVE THE CHILDREN-a; TIM TRI; CRS; FONDAS; IRD; CEDEM; CRNVO, CEMI; ADP ZID, Trener sam za Konsultativni proces i Participativnu analizu u organizaciju UNICEF-a i posedujem certifikat za rad u inkluzivnoj nastavi gde sam seminar pohadjala u organizaciji SAVE THE CHILDREN-a,
• Na poziv resornih Ministarstava za Rad i socijalno staranje i Ministarstva zdravlja učestvovala sam u ime NVO na mnogim sastancima kako na lokalnom nivou tako i na republičkom i to PRSP, NAP za djecu LPA za djecu i mnogim drugim .
• Ucestvovala sam u istrazivanju za PRSP
• Clan sam koodinacionig tima na lokalnom nivou za LPA
• Radila sam radionice u dve skole u Podgorici sa temom “Nasilje u školi”
• Nasa NGO je 2002g prva , uz saradnju sa Domom Kulture napravila humanitarni koncert uz aktivnu participaciju djece sa smetnjama u mentalnom razvoju pod nazivom Dobrotom osvojimo svijet.
• Svake godine organizujemo prigodne svecanosti za clanove.
• Realizovali smo projekat Vaše potrebe su i naše.
• Od 2006 god realizujemo Sunčanu radionicu.
• Svake godine obilježavamo 3 decembar Medjunarodni dan OSI i održavamo koncert.
• Realizacija okruglih stolova.
• Realizacija radionica.
• Realizacija seminara.
• Potpisan ugovor o partnerstvu sa Opštinom Bar i ZZZCG MZ Polje II.
• Organizovano putovanje u srodno udruženje “Libenshilfe” u Nṻrbergu i ostvarena saradnja.
• U saradnji sa UNICEF-om i Opštinom Bar realizovan dva LPA za djecu Bara.
• Uz podršku UNDP-a realizujemo Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju.
• U kontinuitetu jačamo volonterstvo i volonterski rad.
• Uz podršku UNICEF-a realizujemo projekat Mladi volonteri Bara- zagovornici inkluzije.
• Članovi smo Radnog tijela na nivou Opštine Bar za Socijalnu uključenost marginalizovanih grupa.

 

Projekat koji uskoro realizujemo (donator - Opstina Bar) - Kamp razvojnih vještina u trajanju

Kamp razvojnih vještina gdje će učestvovati odrasla lica sa smetnjama u razvoju sa pratiocem I 2 edukatora-animatora čiji je cilj razvoj i unapređenja različitih životnih veština (komunikacija, rešavanje konflikata, snalaženje u problemskim situacijama, kontrola emocija, timski rad, solidarnost, radne navike...). Kamp je baziran na principima i utemeljenim saznanjima iz oblasti dečije psihologije, prvenstveno na kognitivno-bihejvioralnom pristupu. Ukupan broj učesnika je 16 a trajanje 7 dana. Cilj Kampa je razvoj i unapređenja različitih životnih veština (komunikacija, rešavanje konflikata, snalaženje u problemskim situacijama, kontrola emocija, timski rad, solidarnost, radne navike...). Bogat i zanimljiv sedmodnevni program obuhvata edukativne, iskustvene i kreativne radionice, društvene igre, sportske i zabavne aktivnosti. Učesnici će na taj način unaprediti postojeće i steći nove veštine, a sve sa ciljem razvoja njihove socijalne i emoionalne zrelosti. Kamp će se realizovati u Buljaricama.
Pohađanjem kampa učesnici će:
• unaprediti veštine komunikacije sa vršnjacima i autoritetom (nastavnicima, roditeljima)
• naučiti kako da se snađe u konfliktnim situacijama – da se izbori za sebe, a ne bude agresivan prema drugima
• prepoznati značaj međusobne saradnje, tolerancije i timskog rada
• razviti osećaj za potrebe drugih ljudi
• naučiti kako da prepozna i kontroliše svoja osećanja (bes, strah, povređenost...)
• kvalitetno provesti slobodno vreme, steći nove prijatelje i zabaviti se.
Očekivani rezultati:
• Odrasla lica sa smetnjama u razvoju će dobiti priliku da povećaju znanja o svojoj okolini, jačati samopouzdanje i socijalnu uključenost.
• Osoblje „Adrie“ i volonteri će sticati nova iskustva i razvijati nove modele pristupa u radu osobama sa smetnjama u razvoju.

 

Obuka I edukacija u cilju razvoja usluga.

• U cilju poboljšanja nivoa kvaliteta usluga podizanja nivoa svesti organizovaće se obuka-edukacija za sve zaposlene, socijalne partnere i roditelje realizacijom jednog dvodnevnog seminara. Tema seminara je Socijalni servisi za odrasla lica sa smetnjama u razvoju.
• Broj učesnika na seminaru je 15 osoba.

 

Projekat koji tece "ZNANJEM PROTIV PREDRASUDA I DO INKLUZIJE OSOBA SA INVALIDITETOM" podrzan od projekta "ZNANJEM PROTIV PREDRASUDA I DO INKLUZIJE OSOBA SA INVALIDITETOM"

Projektom želimo smanjiti predrasude I stereotipe koji još uvijek vladaju prema osobama sa invaliditetom a posebno prema osobama sa smetnjama u razvoju. Predrasude su prisutne kako kod šire zajednice, institucija, roditelja ovih lica a ćesto I kod samih osoba sa invaliditetom. Zakoni u Crnoj Gori su dobri ali je potrebno još puno raditi na razvoju svijesti kod građana, predstavnika institucija, roditelja I osoba sa invaliditetom I upoznati ih sa pravima, obavezama svih u cilju smanjenja predrasuda I stereotipa stvarajući pogodnu klimu za integraciju osoba sa invaliditetom u zajednici I inkluzivno društvo. Aktivnisti koje planiramo realizovati:

1. Edukacija kroz realizaciju 3 dvodnevna seminara, Cilj je Motivacija, informisanje, senzibilizacija učesnika seminara da upoznaju prava I obaveze OSI I naći načine i mogućnosti aktivnog uklučivanja u zajednicu osoba sa smetnjama u razvoju .

Očekivan rezultat
Roditelji edukovani, informisani i spremni za saradnju
Transformacija i normalizacija odnosa u porodici
Prevazilaženje izolacije iz društvenog života
Povećanje kvaliteta života
Ostvarivanje prava slobodno vrijeme i društveni život članova porodice

Indikatori
Povećana svest porodica o potrebi i mogućnostima aktivnog učešća OSI u zajednici, raznih okupacionih aktivnosti osoba sa smetnjama u razvoju koje će se realizovati u udruženju,
Smanjenje prezaštićenosti svojih članova
Broj uključenih članova porodica na seminaru
Evaluacioni listovi

Izvori verifikovanja
Porodice i koriste savjete sa radionica
Stepen zadovoljstva kod porodica nakon seminara
2. Realizovaćemo istraživanje putem ankete I polustruktuiranog intervjua a nakon završenog istraživanja o stavovima građana Bara -80 osoba, prema osobama sa invaliditetom pripremićemo brošuru. Nakon završene ankete odabrani dizajner će uraditi brošuru, štampati I distribuirati prigodnu brošuru u 300 primjeraka. Anketu će raditi dva anketara tri mjeseca.
3. Realizacija raznih edukativnih radionica za osobe sa smetnjama u razvoju Sa 12 osoba sa invaliditetom od kojih šestoro djece I šestoro odraslih (osam muškaraca I četiri ženske osobe) dva puta nedjeljno po dva sata organizovaćemo razne kulturno, umjetnićke, rekreativne aktivnosti u zajednici I Udruženju. Sa njima će biti dva asistenta-pomagača u trajanju od osam mjeseci I po potrebi uključićemo I volontere. Učenje raznih životnih vještina, učešće I posjate raznim kulturno, zabavnim manifestacijama, razne kreativne radionice. Likovno, muzičko, sportsko rekrativne. U početku je učesnicima potreban visok stepen podrške, ali se vremenom on smanjuje dok učesnici polako razvijaju vještine u odabranoj oblasti.

Očekivani rezultat
• Osećanje prihvaćenosti, mogućnost uspostavljanja prijateljstva i samopoštovanja
• Povećana mogućnost da uče kroz interakciju sa drugima,
• Naučene nove veštine i znanja
• Osposobljenost za uključivanje život i rad i, u krajnjem, zadovoljstvo životom
• Razvijanje humanosti, volentarizma i prihvatanje spektra raznolikosti
• Uspostavljanje atmosfere saradnje i timskog rada među učenicima
• Smanjjiti socijalnu isključenost
• Ojačati samopuzdanje
• Jačati očuvane kreativne potencijale
• Potpuna iskorišćenost ljudskih potencijala (mogućnost zapošljavanja, produktivnost)
• Tolerantnije društvo (socijalna kohezija)

Izvori verifikovanja
• Iskazuju svoj stav i brane ga
• Organizuju i pokreću razne razne inicijative-
• Rešavaju prepreke na koje naidju u planiranju
• Izradjuju razne predmete, koriste alate potrebne za rad i biraju posao ili aktivnost koja im odgovara
• Znaju da održavaju higijenu u prostoru u kome rade,
• Znaju da organizuju aktivnosti u skladu sa vremenom
• Znaju da barataju sa novcem i kontrolisano ga troše
• Sami organizuju slobodne aktivnosti u skladu sa njihovim željama i potrebama.
4. Na samom kraju projekta realizovaćemo završnu tribinu gdje ćemo predstaviti cijeli projekat I rezultate.
Projekat će se organizovati u prostoru Udruženja gdje imamo sve potrebne osnovne resurse, lokalnoj zajednici,trajaće deset mjeseci na teritoriji Opštine Bar.
U okviru projekta "ZNANJEM PROTIV PREDRASUDA I DO INKLUZIJE OSOBA SA INVALIDITETOM" koje je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava NVO "ADRIA" je kao nosilac projekta sa "Društvom roditelja djece sa posebnim potrebama" kao partnerom održala prvi od tri seminara predviđenih u projektu. Cilj seminara je motivacija, informisanje, senzibilizacija učesnika seminara da upoznaju prava I obaveze OSI I da se nađi načini i mogućnosti aktivnog uklučivanja u zajednicu osoba sa smetnjama u razvoju sa poštovanjem prava jednakih mogućnosti za sve. Trener na seminari je bila Miluša Žugić a kotrener Marina Martinović. Otvaranju seminara je, na naše veliko zadovoljstvo, prisustvovala gosp. Aleksandra Popović ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Seminaru su prisustvovale i predstavnice JU Centra za profesionalnu rehabilitaciju iz Podgorice.