O nama

NVO ADRIA - BAR

NVO Adria zastupa stav po kojem osobe s teškoćama u razvoju imaju pravo da budu ravnopravni i aktivni članovi društva. Mišljenja smo da se osobe sa teškoćama u razvoju moraju neposredno uključiti u socijalnu okolinu, uvažavajući i poštujući prava tih lica, nasuprot milosrdnom i sažaljevajućem odnosu prema njima. NVO “Adria” –za osobe sa posebnim potrebama je osnovana krajem 2001.g i uvedena u Registar Nevladinih organizacija 11.10.2001.g pod br 1308. Misija NVO “Adria” je : Itegracija i socijalizacija osoba sa posebnim potrebama u društvo u skladu sa njihovim mogućnostima. Sastoji se u zaštiti,promovisanju potreba i pomoći u ostvarivanju prava osoba sa posebnim potrebama. Naša misija se ostvaruje kroz upoznavanje šire javnosti o problemima i potrebama osoba sa invaliditetom sa posebnim osvrtom na lica sa smetnjama u razvoju, u cilju senzibilizanja zajednice radi njenog aktivnijeg uključivanja u rješavanju problema kao i pružanje podrške tim licima i njihovim porodicama u smislu zastupanja, obrazovanja, integracije. Djelatnost udruženja je: Individualni i grupni rad sa članovima; Ostvarivanje prava članova udruženja u cilju zaštite njihove ličnosti, pravnog subjektiviteta, pokretnih i nepokretnih stvari i novčanih sredstava; Izrada individualnih programa za članove udruženja kojim će se na osnovu njihovih očuvanih sposobnosti : programirati učešća u različitim aktivnostima koje se organizuju u udruženju ( radna i okupaciona terapija, radno angažovanje, kulturno-zabavne aktivnosti, rekreativne aktivnosti i dr.); Obezbjeđenje smeštaja članova udruženja u zavisnosti od stepena i vrste smetnji u psihofizičkom razvoju-invaliditeta (dnevni boravak, zajednice stanovanja-stambene zajednice)
 
 
Zastupamo mišljenje da je:
1. svakoj osobi, bez obzira na vrstu i stepen prisutnog oštećenja, mjesto u porodici, omogućiti im učešće u obrazovanju, radnom angažovanju, sportsko rekreativnom aktivnostima koje su u skladu sa njegovom dobi i sposobnostima.
Odrasloj osobi sa razvojnim smetnjama treba omogućiti život u sopstvenom domu, omogućiti rad, u skladu sa vlastitim interesovanjima i mogućnostima, te uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice.
Jedan od primarnih problema je to što mnoge porodice koje imaju osobu sa invaliditetom kao i same OSI ne znaju svoja prava i obaveze. Želimo omogućiti osobama sa intelektualnim smetnjama (mentalnom retardacijom) i njihovim porodicama uvid u njihova prava i obaveza koje iz njih proističu kroz redovan rad kancelarije.

Problem nepostojanja adekvatnih sistema socijalne podrške jedan je od najtežih sistemskih i dugoročnih problema sa kojima se suočavaju porodice koje imaju člana sa smetnjama u razvoju. Najtežu kategoriju čine oni koji imaju mentalnu retardaciju i kombinovane smetnje i čije očuvane sposobnosti im onemogućavaju zapošljavanje i druge aktivnosti vezane za njihovo uključivanje u zajednicu i zaštitu njihovih zagarantovanih prava. Samim tim i najveći teret snosi porodica kojoj takodje treba obezbjediti psihosocijalnu podršku.
Osobe sa težim i višestrukim smetnjama su potpuno isključene iz učešća u ekonomskim aktivnostima i nalaze se na najnižem stepenu društvene podjele rada, čime im društvo šalje jasnu poruku ne samo da nisu njegovi korisni članovi, nego da su mu na teretu. Sav teret snose roditelji osobe sa smetnjama u razvoju.

Neophodno je razviti neophodan krug podrške bez kojeg je život teško zamisliv U okviru svojih redovnih aktivnosti koje sprovodi NVO Adria je i jacanje sluzbi podrske/usluga za OSI. Veoma znacajnu ulogu u zivotu porodice OSI a i same osobe sa invaliditetom ima razvijena sluzba podrske i socijalnih servisa. Jedna od tih usluga je I Dnevni boravak koju NVO Adria pruza u kontinuitetu od 10 godina. Ovo je samo jedna usluga I nije dovoljna za zadovoljavanje potreba OSI. U druge usluge spadaju Dnevni centri, personalni asistenti, asistenti u nastavi, prilagodjen prevoz, razni oblici zaposljavanja OSI, stanovanje uz podrsku, savjetodavni rad sa porodicama. Da bismo promovisali i ostvarili razne humanitarne, zdravstvene, vaspitne, obrazovne, kulturne, socijalne, informacione, sportske, rekreacijske i druge interese svojih članova/ica, i ostalih osoba sa invaliditetom trebalo bi raditi na vecem podsticanju društvene zajednice, lokalne samouprave, ministarstva za stvaranje optimalnih materijalnih i finansijskih preduslova za rad i djelovanje Udruženja. Uz stvaranje partnerskih odnosa NVO i institucija, postovanje i izmjena i dopuna zakona koje se bave osobama sa invaliditetom znacajno bi se povećalo učešće osoba sa invaliditetom u društvenom životu zajednice u svim njenim segmentima. NVO Adria zastupa socijalni model pristupa invalidnosti. Nazalost, jos uvek postoje stereotipi i predrasude prema osobama sa invaliditetom i u velikoj meri je zastupljen i medicinski model pristupa invaliditetu. Stoga se mora mijenjati i svijest kako samih osoba sa invaliditom i njihovih porodica tako i svijest zaposlenih u institucijama i kompletne javnosti u cilju upoznavanja sa pravima, potrebama i obavezama OSI. Broj aktivnih članova je oko 20 a samo udruženje ima 43 člana.